Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Warunkiem przyznania świadczenia jest kryterium dochodowe nie przekraczające kwoty 1922,00 zł na osobę.


Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje zapomoga w wysokości 1000,00 zł.
Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Przepisu tego nie stosuję się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.

 
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.pdf

Opublikowane przez: Paweł Marlica | Data wprowadzenia: 2020-06-07 21:52:53 | Data modyfikacji: 2020-06-07 22:15:47.
Świadczenia opiekuńcze
  • Zasiłek pielęgnacyjny
    Przyznawany jest w wysokości 184,42 zł miesięcznie do dnia 31 października 2019r. a od 1 listopada 2019r. w wysokości 215,84 zł miesięcznie, na częściowe pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, bez względu na dochód rodziny, posiadają:
 
świadczenia opiekuńcze.pdf

Opublikowane przez: Paweł Marlica | Data wprowadzenia: 2020-06-07 22:00:33 | Data modyfikacji: 2020-06-07 22:20:16.
Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie to świadczenie dla osób, które nie uzyskają prawa do zasiłku macierzyńskiego.

Wysokość tego świadczenia wynosi 1000 zł miesięcznie i nie jest uzależniona od kryterium dochodowego.
Wniosek o świadczenie rodzicielskie należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od urodzenia dziecka.

W przypadku gdy świadczenie przysługuje ojcu dziecka, termin 3 miesięcy jest liczony od dnia skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, śmierci matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka. W przypadku złożenia wniosku po terminie, nie później jednak niż w okresie 52 tygodni, w przypadku urodzenia jednego dziecka (przysposobienia, objęcia opieką), i odpowiednio dłużej w przypadku urodzenia więcej dzieci – prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

 
Świadczenie rodzicielskie.pdf

Opublikowane przez: Paweł Marlica | Data wprowadzenia: 2020-06-07 22:22:14 | Data modyfikacji: 2020-06-07 22:24:15.
Świadczenie "za życiem"

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, U KTÓREGO ZDIAGNOZOWANO CIĘŻKIE I NIEODWRACALNE UOPŚLEDZENIE ALBO NIEULECZALNĄ CHOROBĘ ZAGRAŻAJĄCĄ ŻYCIU, KTÓRE POWSTAŁY W PRENATANYM OKRESIE ROZWOJU DZIECKA LUB W CZASIE PORODU

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadającego zaświadczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, przyznaje się na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł.

Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Przepisu tego nie stosuję się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko

 

Opublikowane przez: Paweł Marlica | Data wprowadzenia: 2020-06-07 22:25:06.
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł.
W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.
W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

 
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku.pdf

Opublikowane przez: Paweł Marlica | Data wprowadzenia: 2020-06-07 22:31:15.
Data wprowadzenia: 2020-06-07 22:31:15
Opublikowane przez: Paweł Marlica
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
GOPS
ul.
26 – 652 Zakrzew
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel:
Fax:
e-mail: