RODO

RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , 26-652 Zakrzew, Zakrzew 51
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - bodo.radom@gmail.com
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań GOPS w Zakrzewie- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  8. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  9. Pani/Pana osobowe nie są przekazywane do państw trzecich
  10. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne
 

Opublikowane przez: Paweł Marlica | Data wprowadzenia: 2020-04-29 18:37:58 | Data modyfikacji: 2020-04-29 18:41:15.
Data wprowadzenia: 2020-04-29 18:37:58
Data modyfikacji: 2020-04-29 18:41:15
Opublikowane przez: Paweł Marlica
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
GOPS
ul.
26 – 652 Zakrzew
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel:
Fax:
e-mail: