Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

edycja 2023

Program Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej - edycja 2023

 


      Gmina Zakrzew podobnie jak w roku 2022 przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

     W dniu 27.02.2023 roku pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Zakrzew zawarta została umowa w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023. Gmina Zakrzew otrzymała dofinansowanie w wysokości 535.959 zł., które pokrywa w pełni koszty realizacji zadania.


      Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 skierowany jest do mieszkańców Gminy Zakrzew i będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2023 roku. Zadanie zostanie zlecone organizacji pozarządowej, a nadzór nad jego realizacją prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie.


Celem Programu jest:

  • wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
  • możliwość skorzystania z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych aktywności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
  • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami;
  • umożliwienie uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.


Programu adresowany jest do:


a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:


1. Wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu.
2. Wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca.
3. Załatwianiu spraw urzędowych.
4. Korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).
5. Zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej
lub przyprowadzaniu ich z niej.

Załącznik:


Program „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Plakat "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

 

Opublikowane przez: Paweł Marlica | Data wprowadzenia: 2023-03-02 16:33:16 | Data modyfikacji: 2023-03-02 16:40:41.
edycja 2022

 Gmina Zakrzew przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

        W dniu 16.02.2022 roku pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Zakrzew zawarta została umowa w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022. Gmina Zakrzew otrzymała dofinansowanie w wysokości 559 164 zł., które pokrywa w pełni koszty realizacji zadania.

        Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 skierowany jest do mieszkańców Gminy Zakrzew i będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2022 roku. Zadanie zostanie zlecone organizacji pozarządowej, a nadzór nad jego realizacją prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie.

Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Programu adresowany jest do:

a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

1. Wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu.
2. Wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca.
3. Załatwianiu spraw urzędowych.
4. Korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).
5. Zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej
lub przyprowadzaniu ich z niej.

 

Załącznik:
Program „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Plakat „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

 

Opublikowane przez: Paweł Marlica | Data wprowadzenia: 2022-03-22 07:00:34 | Data modyfikacji: 2023-03-02 16:30:25.
Data wprowadzenia: 2022-03-22 07:00:34
Data modyfikacji: 2023-03-02 16:30:25
Opublikowane przez: Paweł Marlica
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
GOPS
ul.
26 – 652 Zakrzew
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel:
Fax:
e-mail: