Funduszu alimentacyjny

Funduszu alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Podstawa prawna :
1. Ustawa z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - (tekst jednolity (Dz.U. z 2019r., poz. 670).
2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.07.2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz.1467).
3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.09.2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2017 r., poz.1812).
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.03.2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz.U. z 2011 r., Nr 73, poz. 395).
5. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.07.2018 r., w sprawie wysokości dochodu za rok 2017 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Monitor Polski poz. 721).

 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.pdf

Opublikowane przez: Paweł Marlica | Data wprowadzenia: 2020-06-07 22:41:08 | Data modyfikacji: 2020-06-07 22:45:15.
Data wprowadzenia: 2020-06-07 22:41:08
Data modyfikacji: 2020-06-07 22:45:15
Opublikowane przez: Paweł Marlica
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
GOPS
ul.
26 – 652 Zakrzew
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel:
Fax:
e-mail: