Program Opieka wytchnieniowa

Program Opieka wytchnieniowa

edycja 2024

Program "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2024

 

 

 

Urząd Gminy Zakrzewie informuje, że z dniem 30 października 2023 r., rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki będą mogły dysponować czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych przyczyn nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.


Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawują bezpośrednią i całodobową opiekę nad:

  • dziećmi do ukończenia 16-go roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
  • dorosłymi osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

– orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane  na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573, z późn. zm.) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Limit godzin usługi opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę niepełnosprawną wynosi nie więcej niż 240 godzin w skali roku. Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024.

Zgłoszeń do Programu dokonuje się na podstawie  Karty zgłoszenia  tj. Załącznik nr 7 do Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wraz z podpisaną klauzulą RODO w terminie do 13 listopada 2023 r. Dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewe.

Szczegółowych informacji można również uzyskać na stronie internetowej: niepelnosprawni.gov.pl

 

Opublikowane przez: Paweł Marlica | Data wprowadzenia: 2023-11-09 06:59:28 | Data modyfikacji: 2023-11-09 07:05:30.
edycja 2023

Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

 

 

     Gmina Zakrzew ponownie przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

     W dniu 27.02.2023 roku pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Zakrzew zawarta została umowa w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022. Gmina Zakrzew otrzymała dofinansowanie w wysokości 165.132,28 zł, które pokrywa w pełni koszty realizacji zadania.


      Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 skierowany jest do mieszkańców Gminy Zakrzew i będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2023 roku. Zadanie zostanie zlecone organizacji pozarządowej, a nadzór nad jego realizacją prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie.


      Celem programu jest zapewnienie kompleksowego wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz ich najbliższej rodziny w codziennym funkcjonowaniu poprzez zapewnienie im usług opiekuńczych tzw. „opieki wytchnieniowej”, która umożliwi opiekunom osób niepełnosprawnych regenerację sił i da szansę lepszego bilansu życia osobistego przez odciążenie w opiece.

     Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawowania całodobowej opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z w/w orzeczeniem.

     Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

     Program będzie realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w innym miejscu wskazanym przez osobę niepełnosprawną lub uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu.
W roku 2023 usługą opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego planuje się objąć 17 osób niepełnosprawnych, w tym: 13 osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 4 dzieci niepełnosprawnych.

 

Program „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Plakat "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

 

Opublikowane przez: Paweł Marlica | Data wprowadzenia: 2023-03-02 16:20:08 | Data modyfikacji: 2023-03-02 16:50:28.
edycja 2022

Gmina Zakrzew przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.


       W dniu 16.02.2022 roku pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Zakrzew zawarta została umowa w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach Programu „ Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022. Gmina Zakrzew otrzymała dofinansowanie w wysokości 156 672,00 zł., które pokrywa w pełni koszty realizacji zadania.

      Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 skierowany jest do mieszkańców Gminy Zakrzew i będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2022 roku. Zadanie zostanie zlecone organizacji pozarządowej, a nadzór nad jego realizacją prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie.

      Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

     Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

     Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. osobami posiadającymi:

• orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo

• orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma za zadanie czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Program będzie realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w innym miejscu wskazanym przez osobę niepełnosprawną lub uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu.

 

Załącznik:


Program „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Plakat "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

 

Opublikowane przez: Paweł Marlica | Data wprowadzenia: 2022-03-22 06:22:15 | Data modyfikacji: 2023-03-02 16:21:04.
Data wprowadzenia: 2022-03-22 06:22:15
Data modyfikacji: 2023-03-02 16:21:04
ObowižEzuje od: 2022-02-18
Opublikowane przez: Paweł Marlica
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
GOPS
ul.
26 – 652 Zakrzew
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel:
Fax:
e-mail: